Zdjęcie statuetki IDOL

Głosowanie ogólnopolskie IDOL 2017

Głosowanie trwa do 10 października.

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

Edukacja

Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Niezwykle przydatny organizm Uniwersytetu Szczecińskiego, który zapewnia studentom i doktorantom niepełnosprawnym odpowiednie i dostosowane warunku odbywania zajęć i ich zaliczania uwzględniając stopień oraz rodzaj niepełnosprawności. Jak sami piszą o sobie: Uniwersytet daje możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące STUDENTOM/DOKTORANTOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SZANSE w równym dostępie do edukacji. Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na wiele form wsparcia, m. in.: organizację kursów i egzaminów w formie zaadaptowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, konsultacje dotyczące bieżącej sytuacji akademickiej, opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego, szkolenia i doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania, adaptację materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej lub brajlowskiej dla osób niewidomych/słabowidzących, współpracę konsultanta ds. studenckich z wykładowcami, pośrednictwo lub mediację w kontaktach z innymi jednostkami uczelni, dodatkowe wsparcie materialne – stypendium dla osoby niepełnosprawnej

Liczba głosów: 292

Głosowanie zakończone.

Dr Kamila Miler-Zdanowska – adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej, specjalista w dziedzinie tyflopedagogiki

Jest znakomitym naukowcem - doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Jest absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoim wykształceniem, pracowitością, pomysłowością i młodzieńczym entuzjazmem dodaje ogromną wartość do rozwoju tej specyficznej dziedziny wiedzy i praktycznego jej zastosowania w polskich realiach. Jest autorem wielu publikacji. Działania Pani Doktor są skierowane na promocję osiągnięć polskiej edukacji na całym świecie. Była uczestnikiem i prelegentem Międzynarodowej Konferencji International Mobility Conference, gdzie wygłosiła wspaniały wykład. W tym roku została wybrana do Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TONO), co wszyscy obserwatorzy uznali za ogromny sukces. Co najważniejsze dla środowiska niewidomych – jest młodym naukowcem, dzięki któremu przyszłość tej dziedziny w naszym kraju rysuje się w bardzo pozytywnych barwach. Pani Kamila ma szansę wprowadzić nasze środowisko w nową epokę.

Liczba głosów: 220

Głosowanie zakończone.

Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi

Misją Muzeum jest inspirowanie do pogłębiania wiedzy i zrozumienia sztuki, kultury i historii społecznej XIX i XX w. przez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki. Do podstawowych zadań Muzeum należy stwarzanie płaszczyzny do dyskusji nad różnorodnymi zjawiskami i problemami istotnymi dla kultury i sztuki tego okresu. Tworzenie nowych, wielowymiarowych perspektyw i dokonywanie reinterpretacji zbiorów z punktu widzenia współczesnego widza następuje poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów, a także realizowane przez muzeum wystawy, projekty badawcze oraz programy edukacyjne i akcje społeczne. Kolekcje muzealne są źródłem poznania zarówno dla odbiorców, którzy są już zaznajomieni ze sztuką, jak i dla tych,Idea bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, co jest najważniejsze dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, jest realizowana niezmiennie od wielu lat przez Dział Edukacyjny Muzeum na czele z Panią Katarzyną Kończal, która prowadzi warsztaty właśnie dla osób niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 52

Głosowanie zakończone.

Łukasz Mroziński - doradca zawodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Łukasz Mroziński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz doradztwo personalne i zawodowe. W SOSW w Owińskach prowadzi zajęcia dla podopiecznych z programowania i konstruowania robotów Lego oraz doskonalenia technik komputerowych. Wspomaga ośrodek i organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu funduszy oraz realizacji projektów na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo. Słynie z tego, że nigdy nie daje ryby, tylko wędkę. Jest mentorem dla uczniów SOSW w Owińskach. Od lat słynie w całym kraju z niebywałej pomysłowości. Gdy ktoś zgłosi mu potrzebę wynalezienia nowego rozwiązania adaptacyjnego, dzięki któremu niewidomi mogliby uczestniczyć w zajęciach sportowych czy zabawie razem z uczniami pełnosprawnymi, Łukasz tego dokona. Gdy uczniowie chcą uczestniczyć w czymś ciekawym, on to załatwi. Czy wszyscy nauczyciele i wychowawcy są tacy? Niestety nie, a Łukasz zawsze jest z młodzieżą za pan brat!

Liczba głosów: 46

Głosowanie zakończone.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Założony w 1948 roku krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym, które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. Ośrodek stara się utrzymywać bliskie kontakty międzynarodowe z podobnymi instytucjami. Współpracuje z brytyjską organizacją Lattitude. Wymiana doświadczeń, wiedzy i informacji na temat najnowszych osiągnięć prowadzi do efektywnego doskonalenia metod, technik oraz technologii wykorzystywanych w nauczaniu osób niewidomych i słabowidzących. Na pierwszym miejscu stawia cele adaptacyjne. Szkoła traktuje uczniów indywidualnie i podmiotowo

Liczba głosów: 33

Głosowanie zakończone.

Maciej Białek - nauczyciel historii w VIII LO w Lublinie

Niesamowity człowiek, który mimo utraty wzroku kontynuuje swoją pracę, wygłasza przemówienia motywacyjne i namawia do rehabilitacji. Na podstawie jego życiorysu powstał film "Carte Blanche", który urzekł pięknym obrazem walki i nadziei miliony widzów w całej Polsce. Jak sam mówi, pozory normalności zachowywał posługując się poczuciem humoru, dystansem do siebie, a potknięcia maskował roztargnieniem i niezgrabnością. Pan Maciej jest osobą skromną, jednak jego historia powinna być inspiracją dla nas wszystkich. Sam uczestniczył w pracach nad scenariuszem do filmu. Służył jako konsultant operatorowi, podpowiadając jak wygląda świat z perspektywy osoby, która traci wzrok. Jest ważną osobą dla naszego środowiska, ponieważ pokazuje opinii publicznej, że niewidomi są w społeczeństwie obecni i mogą sobie radzić w codziennym życiu.

Liczba głosów: 20

Głosowanie zakończone.

Książnica Pomorska - Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych Wzrokowo

Książnica jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Pełni funkcję centralnej biblioteki całego Pomorza i wojewódzkiej biblioteki publicznej. Sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią 180 bibliotek samorządowych w województwie zachodniopomorskim. Od maja 2005 roku przy Czytelni i Wypożyczalni Książki Mówionej działa Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych Wzrokowo. Do jego zadań statutowych należą: działalność na rzecz ludzi niewidomych i niedowidzących, rozwój i zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych oraz wsparcie utalentowanych osób z dysfunkcją wzroku. Aktywizacja i integracja tych środowisk odbywa się poprzez comiesięczne prelekcje, spotkania z wybitnymi ludźmi, imprezy muzyczne i recytatorskie. Prezentowana jest przede wszystkim twórczość ludzi niewidomych i niedowidzących.

Liczba głosów: 10

Głosowanie zakończone.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Uczelnia posiada Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych zorganizowany na najwyższym poziomie. Współpracuje z Fundacją Praca dla Niewidomych, przyznając stypendia dla studentów z dysfunkcją wzroku, a także z Towarzystwem Pomocy Młodzieży w ramach programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”. Posiada Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. Jest zaangażowana w program Erasmus dla osób niepełnosprawnych. SGH posiada specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie ułatwiające edukację: programy powiększające, syntezatory mowy, powiększalniki oraz specjalistyczną pracownię komputerową dla niepełnosprawnych i specjalny serwis przetwarzający tekstowe pliki elektroniczne na brajla "RoboBraille". Budynki SGH są częściowo dostosowane.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Firma / instytucja

Niewidzialna Wystawa w Warszawie

Niewidzialna Wystawa to niezwykłe miejsce, w którym wzrok przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Cała wystawa zorganizowana jest w kompletnej ciemności, a zwiedzający odbierają ekspozycję zmysłami dotyku i słuchu. To miejsce, w którym widzący mogą przybliżyć się i lepiej zrozumieć świat osób niewidomych, a sami niewidomi mają w nim najlepszą zdolność poruszania się i uczestniczenia w niej. Wstęp na wystawę jest bezpłatny dla osób niewidomych. Niewidzialna Wystawa chce zbliżyć do siebie perspektywy doświadczania jednego świata – osób widzących i niewidomych. Pod opieką niewidomych przewodników można odwiedzić specjalnie wyposażone i całkiem wyciemnione pomieszczenia. Odwiedzający doświadczą jak poruszać się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach i nie tylko…

Liczba głosów: 265

Głosowanie zakończone.

Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Muzeum Pana Tadeusza to miejsce, w którym łączą się historia i współczesność. Dzięki najnowocześniejszej technologii, przyjaznej zarówno dla młodego, jak i starszych pokoleń, w sposób przystępny i wieloaspektowy prezentuje żywe dziedzictwo romantyzmu. Muzeum jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, a w każde miejsce można dojechać windą. Stanowiska multimedialne są dostępne dla osób poruszających się na wózku, a eksponaty w gablotach dobrze widoczne. Przez całą ekspozycję stałą prowadzi tyflościeżka. W cenę biletu wliczony jest audioguide z audiodeskrypcją oraz drukowany przewodnik dla osób niewidomych, który można pobrać w szatni. Dla osób słabowidzących dostępny jest również przenośny powiększalnik Optelec Compact 7 HD. W każdym pomieszczeniu wystawy głównej znajdują się dotykowe reliefy (przedstawiające wybrane obiekty) oraz mapy tyflograficzne.

Liczba głosów: 148

Głosowanie zakończone.

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

To miejsce z długą historią i wieloma osiągnięciami. W 1998 r. Biblioteka otrzymała Medal Miasta Oświęcimia przyznany przez Zarząd Miasta Oświęcim, w 2010 r. Wyróżnienie Specjalne w Konkursie organizowanym przez Fundację ABC XXI na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, a w 2012 r. została włączona do europejskiej bazy wzorcowych bibliotek z całego świata. Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w myśl hasła „Miejsce dla Wszystkich”, podejmuje działania na rzecz aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących, ich integracji z innymi członkami społeczeństwa, edukacji i rozwijania się zainteresowań oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest wyposażona w odtwarzacze książek mówionych tzw. czytaki, multilektor, program udźwiękawiający JAWS, klawiaturę z dużymi klawiszami, trackball, liniały optyczne i lupy. Do dyspozycji są również filmy z audiodeskrypcją i audiobooki. Biblioteka realizuje działania aktywizujące takie jak: zajęcia biblioterapii, arterapii

Liczba głosów: 78

Głosowanie zakończone.

Biblioteka Miejska w Kielcach

Biblioteka została powołana w Kielcach 28 lutego 2002 roku. Filię nr IX Biblioteki wyposażono w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku. Można też skorzystać z systemu Call Hear, informującego pracownika biblioteki o tym, że przy wejściu czeka osoba wymagająca pomocy. Pracownicy są zaangażowani w swoją pracę i otwarci na nowinki technologiczne. Chętnie zdobywają wiedzę na temat problemów jakie napotykają niewidomi i niedowidzący w dostępie do słowa pisanego, a także aktywnie uczestniczą w ich niwelowaniu.

Liczba głosów: 52

Głosowanie zakończone.

Centrum Projektowania Uniwersalnego w Gdańsku

To pierwsza w Polsce instytucja B+R, wspierająca rozwój technologii kompensacyjnych oraz standardów dostępności w zakresie projektowania środowiska zbudowanego, produktów i urządzeń w oparciu o koncepcję projektowania uniwersalnego, przyjaznego osobom z ograniczeniami mobilności i percepcji. W ramach działalności Centrum są poszukiwane i opracowywane rozwiązania wspomagające równoprawny dostęp osób z niepełnosprawnościami do usług świadczonych w przestrzeni publicznej. Kierowane przez prof. Politechniki Gdańskiej - Marka Wysockiego Centrum angażuje się w działania wielu organizacji pozarządowych, a On sam aktywnie działa na rzecz wdrożenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do polskiego prawa.

Liczba głosów: 16

Głosowanie zakończone.

Muzeum Śląskie w Katowicach

Muzeum w Strefie Kultury jest przestrzenią dostępną pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, jak też ruchową. Dedykowane ścieżki zwiedzania ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Samodzielne poruszanie się osobom niewidomym ułatwiają linie prowadzące oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a. Muzeum Śląskie jako jedno z pierwszych zdecydowało się na wprowadzenie w przestrzeń ekspozycji rozwiązań dla osób niewidomych, tworząc ścieżkę edukacyjną „Sztuka przez dotyk”. Organizowane są tutaj ciekawe wydarzenia dostosowane do osób niewidomych i słabowidzących, np. dostępna wystawa Vladimira Birgusa z wykorzystaniem audiodeskrypcji.

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Program działającego od 1 lutego 2010 roku Muzeum obejmuje prezentację międzynarodowej sztuki najnowszej, edukację oraz projekty badawcze i wydawnicze. Dwa najważniejsze cele, które stawia przed sobą Muzeum, to przedstawianie sztuki ostatnich 20 lat w kontekście powojennej awangardy i konceptualizmu oraz wyjaśnianie sensu tworzenia sztuki poprzez wskazywanie jej poznawczo-etycznych wartości i powiązań z codziennością. Projekty MOCAK-u opracowywane są z myślą o zróżnicowanych grupach odbiorców. Ważnym zadaniem instytucji jest próba zmniejszenia uprzedzeń wobec sztuki najnowszej. Misją, do której dąży Muzeum, jest uczynienie sztuki dostępną dla jak najszerszego grona odbiorców. Współpracując z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób zagrożonych różnymi formami wykluczenia, tworzy zróżnicowane, długofalowe projekty będące odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup. Wśród adresatów zindywidualizowanych działań znajdują się osoby z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

To bardzo ważne miejsce na turystycznej i kulturalnej mapie Pomorza. Oprócz działalności ściśle muzealnej, polegającej na gromadzeniu i opracowywaniu eksponatów, prowadzi działalność naukową i edukacyjną. Muzeum wydaje publikacje naukowe, organizuje wykłady otwarte, konferencje, debaty publiczne, projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, np.: „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej” czy „Sekrety Enigmy”. Muzeum II Wojny Światowej w ramach zwiększenia dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku, zamontowało na terenie obiektu plany tyflograficzne z tworzywa, oznaczenia poziome oraz ubrajlowione nakładki na poręcze. Wydano także wypukłe, papierowe plany obiektu wraz z poszczególnymi poziomami, w formie albumu. Dzięki temu jest jednym z najlepiej dostosowanych obiektów kultury na mapie Pomorza.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone.

PKP S.A. w Szczecinie

Dworzec Szczecin Główny przeszedł gruntowną przebudowę, która była jedną z największych inwestycji zrealizowanych przez PKP S.A. w ostatnich latach. Dzięki modernizacji budynku dworzec został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku głównym zamontowano windy i schody ruchome. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących zainstalowano m.in. wypukłe mapy dworca z oznaczeniem szlaków komunikacyjnych, peronów i kas, czyli miejsc kluczowych podczas poruszania się po dworcu. Dodatkowo budynek wyposażony jest w oznaczenia brajlowskie, plany tyflograficzne, nakładki brajlowskie na schody i poręcze oraz kontrasty pomocne osobom niedowidzącym. Zatroszczono się również o bezpieczne wsiadanie do pociągu osobom niewidomym i słabowidzącym instalując dodatkowe metalowe prowadnice oraz nakładki antypoślizgowe.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone.

Galeria Arsenał w Białymstoku

Galeria promuje sztukę w formie przyjaznej osobom niewidomym. Realizując projekt „Sztuka nie zna żadnych barier” ułatwia dostęp do kultury współczesnej osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Tym samym włącza widzów niewidomych i niesłyszących w rytm życia kulturalnego oraz przekonuje odbiorców, że ta sfera życia jest bardzo ważna i może być dostępna dla każdego. Dzięki swoim działaniom stwarza program udostępniania wydarzeń artystycznych, budowania długotrwałych relacji oraz wyrównywania szans w kontakcie ze sztuką i edukacją kulturalną osobom niepełnosprawnym. Kierunek, który wybiera, wpisuje się w ogólnoświatowe trendy projektowania uniwersalnego, czyli dostępnego dla wszystkich odbiorców. Dzięki działaniom Galerii Arsenał powstały dotykowe wystawy i zawsze aktualne audiodeskrypcje w najlepszym wykonaniu.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone.

Biblioteka Politechniki Białostockiej

Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną wykonującą zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Jej obecna działalność opiera się na ponad 60-letniej tradycji, w myśl której zawsze uczestniczyła w życiu Uczelni oraz regionu. Biblioteka Politechniki Białostockiej wyróżnia się wspaniałym podejściem do słabowidzących i niewidomych czytelników. Czytelnia książek posiada: specjalnie wyselekcjonowany księgozbiór dla osób słabowidzących (duża czcionka) oraz niewidomych (książki pisane alfabetem Braille'a), stanowisko komputerowe wyposażone w komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem: JAWS Professional udźwiękawiający środowisko Windows, Magic Plus - powiększający i udźwiękawiający, OCR Fine Reader. Użytkownik ma do dyspozycji biurko z regulowaną wysokością blatu, klawiaturę Magic Keyboard, mysz przeznaczoną dla osób mających trudności z motoryką i inne usprawnienia.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Muzeum w Lidzbarku

Jest jednym z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur, którego główna siedziba znajduje się w Olsztynie. Zamek Lidzbarski jest historyczną rezydencją Biskupów Warmińskich. To miejsce, które przyciąga swoją magiczną aurą turystów przybywających w rejonie Warmii i Mazur. Średniowiecze mury, krużganki, konstrukcje ceglanych sklepień, barwne malowidła na ścianach i kilkusetletnia historia w nim zawarta – wszystko to czyni go wyjątkowym. Postarano się, aby wystawy i ekspozycje były dostępne dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku. Zakupiono mapy tyflograficzne, tabliczki w brajlu opisujące wystawy i pomieszczenia. Stanowi przykład dobrych praktyk i daje przykład, z którego powinny czerpać nawet dużo większe muzea.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie

Ośrodek dysponuje najbogatszą w regionie lubuskim bazą sportową spełniającą europejskie standardy. W 2015 roku został wykonany projekt modernizacji układu komunikacyjnego WOSiR, w wyniku którego zlikwidowano bariery architektoniczne w celu zapewnienia dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz ułatwienia orientacji w terenie osobom niewidomym i niedowidzącym. Projekt objął oznakowania poziome i pionowe, a wszystkie obiekty zostały wyposażone w system map tyflograficznych. W dniu 2 czerwca 2015 r. został wpisany do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych. Co roku w Drzonkowie odbywają się zawody rangi krajowej i międzynarodowej. Nieocenionym wsparciem i przyczyną wielu sukcesów tego miejsca jest Dyrektor - Bogusław Sułkowski, który zainicjował wprowadzenie zmian na terenie ośrodka, mających na celu likwidację barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu do obiektów osobom z niepełnosprawności

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Idol środowiska

Tomasz Koźmiński

Doskonale zrehabilitowany niewidomy działający prężnie na terenie Krakowa, współpracujący z PZN, z biurem senatora Fedorowicza, założyciel Fundacji For Heroes - działacz społeczny. Konsultant wielu projektów udostępniających sztukę zarówno muzealną, jak i teatralną; współpracował z Audioteatrem. Jest jednym z założycieli firmy Kontakt.io, która zajmuje się technologiami wspierającymi niewidomych w przestrzeni. Pracuje nad beaconami i nadajnikami, wykorzystując Bluetooth. Jego firma rozrosła się i aktualnie posiada swoje siedziby m.in. w Nowym Jorku, Meksyku, Londynie czy Berlinie. Tomasz prowadzi również swojego videobloga pt. "Spostrzegawczy Niewidomy", gdzie dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi świata niewidomych i niedowidzących. Jego działalność została zauważona i doceniona tegoroczną nagrodą Lodołamacza, którą przyznaje się osobom i firmom działającym na rzecz włączenia niepełnosprawnych do społeczeństwa.

Liczba głosów: 224

Głosowanie zakończone.

Milena Wiśniewska

Od wielu lat jej pasją jest muzyka. Gra na fortepianie i organach. Jako jedyna niewidoma w Polsce studiuje na kierunku Teoria Muzyki. Studia pierwszego stopnia ukończyła z jednym z najwyższych wyników. Nagrodzona w wielu konkursach muzycznych, m.in. I miejsce na Ciechocińskich Impresjach Artystycznych 2016, II miejsce na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 2015. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi, jest autorką jedynej polskiej publicznie dostępnej prezentacji audio o programie Braille Music Editor zamieszczonej w serwisie tyflopodcast.net. Jej życiowa postawa może stanowić wzór dla środowiska, pokazuje na co dzień, że chcieć to móc, że jeśli to, co robimy jest naszą pasją, nic nie jest w stanie nam przeszkodzić.

Liczba głosów: 220

Głosowanie zakończone.

Dawid Pieper

Dawid jest niewidomym uczniem Liceum Ogólnokształcącego Gdyńskiej Szkoły Społecznej. Ma wiele zainteresowań, jednak najbardziej ciekawi go fizyka, matematyka i informatyka. Posiada bardzo wysoką wiedzę w wyżej wymienionych dziedzinach, o czym świadczą projekty, którymi kieruje. Zgłębia temat astronomii, komet, mgławic czy gwiazd, mimo że nie potrafi sobie ich dokładnie wyobrazić. Oprócz tego stworzył program społecznościowy Elten, którego celem jest integracja środowiska osób niewidomych. Jest twórcą gry komputerowej audio Srebrny Labirynt. Stara się udowadniać, że osoby niewidome również potrafią coś stworzyć i m.in. dlatego kieruje projektem zajmującym się konstrukcją rakiety Infinity.

Liczba głosów: 207

Głosowanie zakończone.

Dariusz Linde

Znakomity tyflospecjalista, czyli doradca rehabilitacyjny pracujący dla innych niewidomych. Jeszcze kilka lat temu był osobą niedowidzącą. Niestety jego wzrok pogorszył się. Obecnie pracuje w Fundacji Szansa dla Niewidomych w Warszawie. Jest kierownikiem specjalnego salonu prezentacyjnego i szkoleniowego tej Fundacji. Ma 7-letnie doświadczenie w realizowaniu projektów aktywizujących osoby niewidome i słabowidzące. Jest znakomitym specjalistą w dziedzinie tyfloinformatyki i nowoczesnego wyposażenia osób z dysfunkcjami wzroku. Jest też członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności, zaangażowanym w realizację wielu innowacyjnych projektów, m.in. „Virtualna Warszawa”. W ostatnich latach poświęcił się projektowi utworzenia specjalnego miejsca, w którym będzie zgromadzona największa w kraju wystawa sprzętu niwelującego inwalidztwo wzroku. Prowadzi Salon Prezentacyjno-Szkoleniowy Fundacji przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Jest pomysłodawcą wieluorganizowanych tam zajęć

Liczba głosów: 189

Głosowanie zakończone.

Alicja Stelmaszczyk

To przykład osoby niewidomej, która na co dzień jest niezwykle radosna, uśmiechnięta, otwarta i chętna do wszelkich ciekawych aktywności. Na co dzień pracuje zawodowo jako terapeuta pomagając innym niepełnosprawnym, a w wolnym czasie realizuje swoje pasje, m.in. uczestniczy w wielu rajdach na tandemach, jest aktywnym sportowcem, który systematycznie trenuje strzelectwo. Nie pozostaje obojętna na wydarzenia kulturalne, działania na rzecz integracji środowiska osób niewidomych i niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Każdego dnia w praktyce udowadnia, że życie osoby niewidomej może być pełne atrakcji i kreatywnych działań.

Liczba głosów: 96

Głosowanie zakończone.

Aleksandra Lanckorońska

Absolwentka Technikum Masażu dla osób niewidomych i słabowidzących w Łodzi. Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Działaczka Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego, jak też kandydatka na posłankę do Sejmu RP w 2015 roku. Jest osobą niewidomą od kilku lat. Przechodząc przez wszystkie etapy widzenia, poprzez okulary, lupy i inne sprzęty powiększające, aż po naukę brajla, aktualnie zna doskonale wszystkie potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnością wzrokową. Jest przykładem osoby niewidomej, która czynnie uczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Uczestniczyła w konstruowaniu wkładki brajlowskiej w regionalnym czasopiśmie związanym z województwem świętokrzyskim. Swoją postawą pokazuje, że nie ma barier, których nie da się pokonać. Jest zdeterminowana i dzięki swej niestrudzonej, ciężkiej pracy, osiąga wszystkie zamierzone cele.

Liczba głosów: 81

Głosowanie zakończone.

Donata Kończyk

Jest z wykształcenia tyflopedagogiem, instruktorem orientacji przestrzennej i rehabilitantem wzroku. Była wieloletnim pracownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym kierowała i koordynowała wsparcie technologiczne osób z niepełnosprawnością oraz sprawdzaniem uniwersyteckich inwestycji, w tym architektonicznych pod kątem dostępności do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Aktualnie jest pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności i szeroko pojętej likwidacji barier, koordynacji działań związanych z obsługą wydarzeń miejskich w zakresie zapewnienia dostępności między innymi dla osób z dysfunkcją wzroku (audiodeskrypcja) lub słuchu (np. tłumacz języka migowego). Jej misją jest Warszawa jeszcze bardziej dostępna dla wszystkich obywateli, bez względu na wiek i sprawność.

Liczba głosów: 33

Głosowanie zakończone.

Marek Jakubowski

Tyflopedagog i tyflografik. Założyciel Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Od lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami, które pomagają osobom niewidomym poznać otaczającą ich rzeczywistość. Jest współautorem i autorem innowacyjnych, stosowanych aktualnie w całej Europie technologii tworzenia tyflografik oraz map i wypukłych planów miast. Pracował między innymi nad dostosowanym dla niewidomych Atlasem Polski, projektem planu Warszawy, planu komunikacyjnego Poznania, konceptem turystycznym Krakowa, przystosowaniem Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Jego innowacyjne projekty były wielokrotnie nagradzane przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Infrastruktury. Został także odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych oraz Orderem Uśmiechu.

Liczba głosów: 30

Głosowanie zakończone.

Joanna Jabłczyńska

Polska aktorka telewizyjna, filmowa i dubbingowa, piosenkarka oraz prawniczka, która współpracuje ze środowiskiem osób niewidomych i niedowidzących. Dwukrotnie uczestniczyła w Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych w Warszawie, podczas której m.in. była lektorem wspaniale czytając niewidomym dzieciom bajki. Jest osobą udzielającą się zarówno w świecie aktorskim, sportowym, jak też w wielu działaniach społecznych. Jako jedna z gwiazd polskiej sceny aktorskiej nigdy nie odmówiła pomocy naszej Fundacji. Udzielała się w kilku projektach organizowanych przez Fundację Szansa dla Niewidomych, a tym samym działa razem z osobami niewidomymi i niedowidzącymi przeciw wykluczeniu społecznemu tej grupy obywateli.

Liczba głosów: 19

Głosowanie zakończone.

Przemek Bielecki

Specjalista w zakresie dostępności stron internetowych oraz technologii tyfloinformatycznych. Niemal niewidomy informatyk, który prowadzi szkolenia tyfloinformatyczne. W swojej pracy stosuje zasady WCAG, czyli zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Pracuje nad poprawą działania programów asystujących dla niewidomych przez rozwiązania dla informacji nietekstowych, dostępność z klawiatury czy kompatybilność z różnymi przeglądarkami. Współpracuje z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt i Fundacją Szansa dla Niewidomych. W życiu prywatnym Przemek jest świetnym muzykiem. Gra na kilku instrumentach, przede wszystkim na gitarze i perkusji. Jest też szefem własnego studia nagraniowego, gdzie powstają profesjonalne nagrania.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone.

Wojciech Makowski

Niewidomy pływak, medalista igrzysk paraolimpijskich w Rio, student zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W sporcie osiągnął bardzo wiele. Pierwszy sukces międzynarodowy odniósł w 2013, gdy wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy na 100 metrów stylem dowolnym. W 2015 zdobył brązowy medal na 100 m stylem grzbietowym, a w 2016 został mistrzem Europy w tej konkurencji. W 2016 wystartował w Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro, gdzie zdobył srebrny medal w konkurencji 100 m stylem grzbietowym w swojej kategorii. Uwielbia pływanie i to właśnie o nim wypowiada się najchętniej jako o dziedzinie, która nadała większy sens jego życiu. Występuje także jako raper pod pseudonimem artystycznym W.A.M. W 2016 wydał płytę Czego oczy nie widzą. Trudno spotkać „fajniejszego gościa”! Jest sympatyczny, radosny, pełen humoru i odwagi. Brak wzroku nie wpływa na jego nastrój. Po prostu jest pełnosprawny!

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone.

Artur Pozorek

Jest aktualnie Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Pomaga tym ludziom od wielu lat i czyni to z wielkim zaangażowaniem. Chętnie i prężnie działa starając się pokazać osobom niewidomym i niedowidzącym, że w dzisiejszych czasach być niewidomym to nie dyskwalifikująca cecha i powód do dyskryminacji, lecz zbiór rozmaitych utrudnień, które można i należy pokonywać. Od wielu lat współpracuje z osobami niepełnosprawnymi, wspiera je i mobilizuje do działania i aktywnego życia, by wspólnie pokonywać różne bariery. Jest przykładem osoby, która zawsze chętnie pomoże i jednocześnie sama działa na rzecz lepszego życia i funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone.

Tadeusz Kolbusz

Pan Tadeusz z ogromnym zaangażowaniem działa społecznie na rzecz kilku organizacji pozarządowych, które wspierają osoby z dysfunkcją wzroku. Prowadzi jedno z Opolskich Kół Polskiego Związku Niewidomych oraz jest członkiem Zarządu Klubu Sportowego Osób Niewidomych i Niedowidzących. Niezwykle dużo uwagi i nierzadko całe dnie poświęca na organizację różnego typu spotkań plenerowych, turystycznych wyjazdów, które pozwalają lepiej zintegrować się osobom niewidomych i niedowidzących w swoim własnym środowisku, ale również z osobami widzącymi. Dla wielu z tych osób jest to jedna z nielicznych okazji, by po prostu wyjść z domu, spotkać ciekawych ludzi, zobaczyć miejsca, do których sami by nie pojechali, czyli ciekawie spędzić czas w sympatycznej atmosferze.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Dorota Wójcik

Od 2011 roku jest prezesem Koła Polskiego Związku Niewidomych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest organizatorką wielu przedsięwzięć aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niewidome i niedowidzące. Z ogromną pasją i zaangażowaniem, a także otwartym sercem, wykonuje swoją pracę. Prowadzi działania, które usuwają bariery na jakie napotykają niewidomi i niedowidzący. Jest organizatorką licznych przedsięwzięć integracyjnych, których celem jest szeroko pojęta rehabilitacja. Pomimo swojej niepełnosprawności jest aktywnym obywatelem, który dzieli się swym doświadczeniem z innymi potrzebującymi pomocy i wsparcia. Pokazuje, że niepełnosprawność nie musi wykluczać z życia zawodowego, społecznego i kulturalnego.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone.

Media

Teatr Telewizji

Jedna z najważniejszych instytucji szerzących dostęp do kultury społeczeństwu. Zajmuje się produkcją i emisją teatralnych przedstawień telewizyjnych. Telewizja jest w dużej mierze niedostępna dla niewidomych. Gdy jednak siadamy przed telewizorami, co oglądamy? Na pewno wśród programów interesujących dla nas są programy publicystyczne, informacyjne, ale to wydaje się być oczywiste. Co jeszcze skupia naszą uwagę, na co czekamy z niecierpliwością? Na spektakle teatralne. Telewizja Polska realizuje spektakle, które ogląda się w domu. Często jest trudno wybrać się do teatru. Jeszcze trudniej, gdy się nie widzi. W przypadku Teatru Telewizji niewidomi nie muszą wychodzić z domu, radzić sobie samodzielnie lub umawiać z widzącym przewodnikiem, by dotrzeć do teatru. Zasiadają w swoim pokoju w wygodnym fotelu i słuchają. Spektakle telewizyjne mają ten walor, że są w zasadzie dostępne dla nas. Czasem brakuje audiodeskrypcji, ale zazwyczaj wystarczą nam dialogi i ich dźwiękowe tło. Dla naszego środowiska ogromne znaczenie ma fakt, iż występują w nich najwybitniejsi aktorzy, a tak się sklada, że należą oni do osób, które są wśród naszych ulubieńców.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone.

Radio Katowice

Jedna z największych i najstarszych rozgłośni w kraju. Od 28 lat na antenie radia nadawane są audycje "Gdzieś obok nas". Skierowane są one do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niewidomych i słabowidzących. Audycja ma charakter publicystyczno-edukacyjny. Często towarzyszą jej telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Audycja zawiera również relacje i krótkie formy reportażowe, pokazujące wydarzenia i imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych, przybliża sylwetki osób aktywnie działających na rzecz tego środowiska.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone.

Polskie Radio Gdańsk

Radio Gdańsk – regionalna rozgłośnia publiczna będąca w strukturach Polskiego Radia to jedna z najlepszych rozgłośni regionalnych w Polsce. W lutym 2015r. zdobyła palmę pierwszeństwa wśród rozgłośni regionalnych w kategorii słuchalności i jest znaną stacją również w całej Polsce, szczególnie wśród wczasowiczów przyjeżdżających nad nasze morze. Już od wielu lat prowadzi autorskie audycje, które poruszają tematykę osób niepełnosprawnych jak np. audycja „Razem łatwiej”, która przybliża różnorodne organizacje pożytku publicznego, w tym zajmujące się osobami niepełnosprawnym wzrokowo. Przybliża sylwetki osób niewidomych, które mimo swoich ułomności funkcjonują na równoprawnych zasadach z osobami pełnosprawnymi. Radio jest otwarte na osoby niewidome i ich organizacje, także poprzez organizację warsztatów z emisji głosu.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone.

Anna Święcicka / TVP Oddz. Opole

Dziennikarka, prezenterka. Absolwentka animacji społeczno-kulturalnej z arteterapią oraz terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim. Autorka i prowadząca program „Strefa Kultury”, prowadząca „O!polskie o poranku” i „Rozmowę Dnia”. Autorka artykułów o osobach niewidomych i działaniach na ich rzecz. Relacjonuje wydarzenia związane z osobami niepełnosprawnymi, w tym także niewidomymi i słabowidzącymi.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Dariusz Szpakowski

Wybitny i bardzo popularny komentator i dziennikarz sportowy, znany przede wszystkim z Telewizji TVP. Jest również niezwykle popularny wśród niewidomych i słabowidzących. Jego pasja i zaangażowanie przekładają się na odbiór relacjonowanych wydarzeń. Dysponuje ogromnym doświadczeniem i wiedzą, opowiada ze swadą i ogromną wyobraźnią, przez co słucha się go z wypiekami na twarzy. Jego głos zna cała Polska. Jest cytowany w dźwiękowych wspomnieniach z wydarzeń, które nas fascynują i radują. Największe polskie osiągnięcia w kilku dyscyplinach sportowych kojarzymy właśnie z Dariuszem Szpakowskim. Dzięki jego stylowi relacjonowania odczuwamy wyjątkowe emocje przy śledzeniu rozgrywek. Wystarczy, że zawody sprawozdaje Dariusz Szpakowski, a już zasiadamy przed telewizorami. Znają go w ten sposób miliony Polaków. Jest także zaangażowany w pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, a wśród nich osób z dysfunkcją narządu wzroku. Kilkukrotnie gościł na Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, gdzie opowiadał o pracy, przeżyciach i swoich spotkaniach z wybitnymi sportowcami. Na prośbę naszej Fundacji komentował zawody w show down, ping-pongu dla niewidomych i Blind Tennis’ie. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zdobył wyróżnienie Telekamery w kategorii Komentator sportowy , Super Wiktorem za całokształt twórczości. Co bardzo ważne, jest kompetentny, sympatyczny, uczynny i zaangażowany. Właśnie dlatego uwielbia go tylu widzów i słuchaczy.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Krzysztof Skowroński

Dziennikarz, felietonista, założyciel Radia Wnet. Jeden z najbardziej znanych i rozpoznawanych dziennikarzy radiowych, telewizyjnych, twórca felietonów w „Rzeczpospolitej” i „Przekroju”. Był twórcą wielu znanych programów, w tym: Gość Radia ZET, Salon polityczny Trójki. Jednym z jego największych projektów jest założone w 2009 r. Radio WNET - internetowy serwis publicystyczno-informacyjny. Radio WNET to idea tworzenia portalu, będącego ośrodkiem mediów prawdziwie publicznych. Co za tym idzie, Radio WNET jest bardzo zaangażowane w sprawy społeczne, a także charytatywne. Zarówno Pan Krzysztof, jak i cała redakcja przykładają szczególną uwagę, by nagłaśniać sprawy prawdziwie ważne dla społeczeństwa. Nigdy nie odmawiają pomocy organizacjom dobroczynnym. W życiu prywatnym jest bardzo sympatycznym, przyjaznym człowiekiem. Spotykamy go w wielu fascynujących miejscach i sytuacjach, na przykład na Jarmarku Wnet w centrum Warszawy. Dookoła stoiska z zdrową żywnością, prawdziwie polską, ekologicznie wytworzoną, warzywa, wędliny, sery, a obok książki, gazety. Spotykamy tam ciekawych ludzi, rozdyskutowanych, patriotycznych, zaangażowanych. Wśród nich ich mistrz – Krzysztof Skowroński. O czym teraz mówią? O powstaniu styczniowym, zaraz o drugiej wojnie światowej, o reformie sądownictwa, o dostępie do informacji, o pomocy niewidomym itd. Krzysztof Skowroński jest z nami, to znaczy z niewidomymi. Zaprasza nas do swoich audycji, a także zatrudnia naszych przedstawicieli jako autorów. Bezprzecznie jest człowiekiem nowoczesnym, który kontynuuje najlepsze wzorce Polski sprzed wojny. Jacy jesteśmy? Sympatyczni, gościnni, empatyczni, pomocni, przyjaźni, rozmowni i wierni.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Danuta Starzec/Radio Doxa

Cała rozgłośnia i sama Pani Danuta poświęca wiele uwagi zagadnieniom osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych i niedowidzących. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez środowisko pracujące na rzecz osób z dysfunkcją wzroku jest traktowane z wielką uwagą przez to radio. Na bieżąco są przekazywane informacje o tego typu działaniach. Trafiają one do szerokiego grona odbiorców tj. radiosłuchaczy.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone.

Urząd

Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Czy urzędnik może być sympatyczny? Okazuje się, że może. Czy może być empatyczny? Również może. Jak się o tym przekonać? Wystarczy wpaść do warszawskiego urzędu na ulicę Niecałą i spotkać Tomasza Pactwę! Wywodzi się ze środowiska organizacji pozarządowych. Mimo młodego wieku już od lat aktywnie działa na rzecz kreowania innowacji społecznych, tak potrzebnych i oczekiwanych przez osoby niepełnosprawne. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Stołecznego Biura Pomocy i Projektów Społecznych, gdzie powstaje mnóstwo bardzo wartościowych projektów. Jest tam wdrażany m.in. program „Virtualna Warszawa” - innowacyjny system nawigacji na smartfony, który ma pomóc osobom niewidomym w poruszaniu się po mieście oraz w poznaniu stolicy naszego kraju pod kątem turystycznym. System ma zapewnić także nawigację wewnątrz budynków, pomóc załatwić sprawy urzędowe oraz sprawdzić, gdzie znajduje się środek komunikacji miejskiej, który nam odpowiada. Ułatwi to osobie niewidomej korzystanie z usług transportu publicznego. Przy testowaniu tej aplikacji kierowane przez dyrektora biuro współpracuje z organizacjami pozarządowymi dla osób niewidomych i słabowidzących. Projekt „Virtualna Warszawa” to także dofinansowania dla osób prywatnych kupujących odpowiadające ich wymaganiom smartfony oraz szereg pomniejszych projektów aktywizacyjnych i szkoleniowych z obsługi telefonów. Wszyscy wiedzą, jaką rolę pełnią dzisiaj smartfony. To już nie jest zwykły telefon, a nawet zwykła komórka. To wielozadaniowy komputerek, z którego dobrodziejstw muszą korzystać również niewidomi. Pan Pactwa i jego zespół dobrze to rozumie. Aby te działania były optymalne, są realizowane w partnerstwie z Fundacją Szansa dla Niewidomych oraz Polskim Związkiem Niewidomych, jako instytucjami najlepiej rozumiejącymi specyfikę niepełnosprawności wzroku. Omawiane projekty pomogą nie tylko niewidomym, ale także wszystkim mieszkańcom stolicy i turystom. Z tego punktu widzenia są uniwersalne i ze wszech miar godne pochwały.

Liczba głosów: 31

Głosowanie zakończone.

Urząd Miasta Gdynia

Urząd wspiera od wielu lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Poprzez swoje liczne organizacje, jak np. laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych czy np. organizacje imprez dla organizacji pozarządowych jak Gdynia bez Barier promuje działalność osób niepełnosprawnych i ich aktywność. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce powołała instytucję Access Officer - Oficera Dostępu w postaci inżyniera działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach

Od lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. wspiera działania Fundacji Szansa dla Niewidomych. Jego pracownicy są otwarci na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, służą radą i pomocą. Chętnie włączają się w przedsięwzięcia mające na celu promowanie świata otwartego dla niewidomych. Dzięki otrzymanym dofinansowaniom można w Kielcach realizować różne działania na rzecz mieszkańców, którzy wymagają takiego wsparcia.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone.

Adam Różycki - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Urząd kierowany przez pana dyrektora nastawiony jest na niesienie faktycznej pomocy przede wszystkim organizacjom, które na co dzień współpracują z niepełnosprawnymi. W razie niejasności czy wątpliwości można dopytać kompetentnych pracowników urzędu o dostępne, możliwe formy wsparcia dla podopiecznych z poszczególnych organizacji. Podczas realizacji zadań i projektów, działaniom tym towarzyszy profesjonalna, ale przyjemna atmosfera współpracy. Pan dyrektor dokłada wszelkich starań, by osoby niepełnosprawne czuły się równoprawnie z innymi obywatelami. Aby było to możliwe, niezbędne są środki finansowe, które Pan dyrektor potrafi znaleźć choćby pod ziemią.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone.

Urząd Miasta - Wydział Kultury i Ochrony Zabytków w Olsztynie

Wspiera działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Zawsze można liczyć na profesjonalne i życzliwe podejście. Urząd jest zawsze pomocny i zaangażowany w projekty, które ułatwiają dostęp do kultury osobom niewidomym i słabowidzącym. Na przełomie lat pomógł w wielu projektach, jak np.: 2014 r.: „Wakacje w Olsztynie” – przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących, 2016 r.: „Dotknij Olsztyńskiej kultury każdego dnia” – kalendarz z atrakcjami kulturalnymi Olsztyna, 2017 r.: „Starówka dostępna dla wszystkich” – przewodnik po Starym Mieście Olsztyna.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone.